PRIVACYVERKLARING

De privacy van onze klanten en partners is belangrijk voor Zzoef.nl. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en zullen alles wat redelijkerwijs mogelijk is aan er aan doen deze te beschermen. Deze privacy verklaring geeft een overzicht welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van ons producten en diensten afneemt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we informatie deze gebruiken.

ONZE DIENSTEN

Zzoef.nl levert diensten op het gebied van drone-operaties (waaronder de producten: fotografie, videografie, warmtebeelden en multispectrale beelden), advies, training, educatie en support. Deze privacy verklaring is van toepassing op deze diensten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke producten en diensten te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens worden direct door u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een offerte aanvraagt. Wanneer u een offerte aanvraagt verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Vaste en mobiel telefoonnummer;
 • Zakelijke adres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsonderdeel;
 • Functie;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer;
RPAS OPERATIES

Voor het vliegen boven aaneengesloten bebouwing wordt op basis van de vluchtopdracht een vluchtplan gemaakt. Hierin kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

 • vooraf de betreffende gemeente en relevante overheden ingelicht over de uit te voeren vlucht. Tevens worden aan beide instellingen het vluchtplan, de vluchtopdracht en de risico analyse verstrekt. Indien wenselijk kan de gemeente de voorgenomen vlucht publiceren.
 • vooraf worden betrokken bewoners ingelicht over de uit te voeren vlucht.
 • vooraf kan een informatie bijeenkomst georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokken bewoners volledig ingelicht over de uit te voeren vlucht. Hierbij wordt onder meer het volgende gemeld:
  • Zzoef.nl mag persoonsgegevens verwerken op gronde van het voldoen aan een overeenkomst met klanten. Foto’s van personen kunnen in bepaalde gevallen echter vallen onder de categorie biometrische gegevens en zijn in dat geval bijzondere persoonsgegevens. Hier gelden andere regels voor. Het voldoen aan een overeenkomst is in dat geval niet voldoende reden om deze gegevens te mogen verwerken.
  • Zzoef.nl kan gebruik maken van overeenkomsten met zowel de eigenaar van het gebouw als de gebruiker van het gebouw waarin toestemming gegeven wordt dat afbeeldingen waarop persoonsgegevens te zien zijn, verwerkt mogen worden. Toestemming is in alle gevallen gegronde reden om persoonsgegevens te mogen verwerken. Het instellen van een controlled ground area voorkomt dat onbevoegde mensen zich in het vlieggebied begeven. Hiermee wordt ook het risico dat mensen tegen hun wil (hoewel onbedoeld) gefotografeerd worden.
  • Op elke gemaakte foto wordt een blurringstool gebruikt om gezichten, kentekens en andere persoonsgegevens onherkenbaar te maken. Echter valt het verwijderen van persoonsgegevens ook onder de verwerking van persoonsgegevens. Hierom is alsnog een gegronde reden nodig om deze persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard hebben de bewoners het recht om (beperkte) inzage in de gemaakte beelden te krijgen.
DERDE PARTIJEN

We wisselen ook informatie uit met accountants en boekhouders en derde partijen zoals partners waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name leveranciers van software en hardware, distributeurs die deze leveranciers vertegenwoordigen.

COOKIE POLICY

Wij maken gebruik van cookies op onze website uitsluitend ter verbetering van de gebruikers ervaring. Wij delen de Informatie die daarbij verzameld wordt niet met derden. Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.  U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren. Zie de cookieverklaring

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om genoemde producten en diensten van uw keuze te leveren.

COMMUNICATIE

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw account te bevestigen, support op de producten en diensten die wij leveren en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken en evenementen.

MARKETING

We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media informeren over onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming hebt verleend). U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met Zzoef.nl via info@zzoef.nl om dit voor u te doen.

VEILIGHEID, BEVEILIGING EN GESCHILLEN

We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie en/of justitie).

SUPPORT

Indien u support verzoeken indient betreffende één van onze producten of diensten, bestaat er een kans dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, klant ID etc. moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe opslagomgeving overbrengen.

UITVOERING BEDRIJFSPROCESSEN EN INTERN MANAGEMENT 

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, bedrijfsverzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

DELEN VAN UW GEGEVENS

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers en distributeurs en andere partners, afhankelijk van de producten en diensten die u van ons afneemt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het kunnen verlenen van support en het met u kunnen communiceren in relatie tot onze diensten;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Bijvoorbeeld wanneer een factuur niet wordt voldaan kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van bijvoorbeeld voor opslag media, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Voor support en onze boekhouding worden uw persoonsgegevens opgeslagen binnen de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons personeel in Nederland.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.  Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Zzoef.nl via info@zzoef.nl.

WETTELIJKE GRONDSLAG

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld
  • voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten;
  • ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling;
  • om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen;
  • ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.
VRAGEN EN KLACHTEN

Bij vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met Zzoef.nl via info@zzoef.nl.

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT

Zzoef.nl is gevestigd te Assen, Valkenweg 13,  9404EJ, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 75505975, alwaar de beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens..

Scroll naar boven
Scroll naar top